Transfer Pricing การกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กัน

Transfer Pricing การกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กัน

            สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม 1 มกราคม 2562 นี้ ประเทศไทยได้มีผลให้บังคับใช้กฎหมายการกำหนดราคาโอนอย่างเป็นทางการ สำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายต่างๆจึงได้เริ่มทยอยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าของตนเอง ข้อมูลที่ได้ถูกประชาสัมพันธ์ออกมาจากหลายๆช่องทางเหล่านี้ ยังคงมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดความสับสนในการนำมาใช้งานจริง
           ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอริยะ ได้รับงานจากลูกค้า(โจทย์) เนื่องจากมีข้อพิพาทกับกรมสรรพากร(จำเลย) เกี่ยวกับประเด็นการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนจากกรมสรรพากร และบริษัทฯก็ชนะในชั้นศาลฎีกาทุกประเด็นที่แย้งไป ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยึดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน
           การกำหนดราคาโอนนั้น แม้กระทั่งในกรมสรรพากรเองก็ยังอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่สับสนไม่ชัดเจน ซึ่งเวลาต้องไปอธิบายต่อเจ้าหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานคนไทย คือทุกท่านนั่นเอง และการเตรียมข้อมูลต่างๆเป็นสิ่งที่บริษัทควรเป็นผู้จัดเตรียมด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเข้าใจในเนื้องานจึงสามารถเตรียมได้ดีกว่าบุคคลภายนอก
           ทางกลุ่มบริษัทอริยะ จึงมีความตั้งใจที่จะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทราบรายละเอียด และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน เพื่อให้ได้ทราบและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
           ในครั้งนี้ทางกลุ่มบริษัทอริยะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์สาโรช ทองประคำ ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องกฎหมายนี้มาแต่เริ่มต้น มาบรรยายและตอบข้อซักถามของทุกท่าน
           เนื่องด้วยท่านวิทยากรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องดูแลเกี่ยวกับการเตรียมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศต่างๆ อีกทั้งท่านต้องรับหน้าที่เป็นผู้อธิบายรายละเอียดให้แก่ทางคณะรัฐมนตรีในข้อกฏหมายต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ด้วยภารกิจเหล่านี้จึงยากมากที่จะได้รับโอกาสพูดคุย ซักถาม และรับข้อแนะนำจากท่านโดยตรง ครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีคุณค่าที่จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริง

หัวข้อในการสัมมนา       
ความหมายของ Transfer Pricing
มาตราการด้านรายได้มาตราการด้านรายจ่าย
Arm"s Length Price; ความหมาย และวิธีการคำนวน
หลักการของ Transfer Pricing
ข้อพิจารณา Transfer Pricing
บริษัทที่มีความสัมพันธ์
วิธีการคำนวนราคาโอน
การปรับปรุงรายได้และรายจ่าย
การจัดทำเอกสาร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
(สุขุมวิท 11 BTS นานา)
เวลา 09.00-17.00 น.

(เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 09.00 น.)

สํารองที่นั่งทางเวปไซต์ หรือ
โทร 02-090-2777

แฟ็กซ์ 02-090-2778
E-mail : seminar@ariyagroup.net
ลงทะเบียน

Transfer Pricing การกําหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กัน

6202-06-239-001-01

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

2 Feb, 2019

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

0ชั่วโมง 6 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED