สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานฉบับปรับปรุง 2561 และล่าสุด ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับเงินชดเชย 400 วัน

สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานฉบับปรับปรุง 2561 และล่าสุด ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับเงินชดเชย 400 วัน

หัวข้ออบรม
1. สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานฉบับปรับปรุง 2561 และล่าสุด ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับเงินชดเชย 400 วัน
2. ผลประโยชน์ของพนักงาน คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19มีการแบ่งผลประโยชน์เป็นกี่ประเภท อย่างไร
3.การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน ในระหว่างงวดบัญชี เช่นค่าจ้าง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
4. การรับรู้รายการในกรณีที่พนักงานมีสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทน เช่น การลาป่วย ลาคลอดบุตร
5. สิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม ที่เกิดจากการไม่ได้ใช้สิทธิในงวดปัจจุบันทั้งหมดและสามารถยกยอดไปใช้ในอนาคตได้ กิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าอย่างไร
6. เงื่อนไขและวิธีการในการรับรู้ต้นทุน จากการที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนแบ่งกำไรและโบนัส
7. กิจการที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายโบนัส ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนี้จะวัดมูลค่าและบันทึกบัญชีอย่างไร
8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น เมื่อเกษียณจะได้รับบำนาญ หรือเบี้ยประกันชีวิตหลังออกจากงาน การจัดการผลประโยชน์ดังกล่าวจะปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
9. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้าง และวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไร
10. ความแตกต่างระหว่าง โครงการสมทบเงิน กับโครงการผลประโยชน์
11. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
12. วิธีปฏิบัติในการรับรู้เงินสมทบที่จ่ายให้โครงการเงินสมทบ
13. ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีสำหรับโครงการผลประโยชน์
14. เทคนิคการกำหนดมูลค่าจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการนำมาประยุกต์ใช้กับการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน
15. ตัวอย่างการคำนวณ และการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี
16. วิธีปฏิบัติเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ครั้งแรก17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


วิทยากร ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
(สุขุมวิท 11 BTS นานา)
เวลา 09.00-16.30 น.

(เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 09.00 น.)

สํารองที่นั่งทางเวปไซต์ http://www.ariya-seminar.com/index.php หรือ
โทร 02-090-2777

แฟ็กซ์ 02-090-2778
E-mail : seminar@ariyagroup.net
ลงทะเบียน

สรุปประเด็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานฉบับปรับปรุง 2561 และล่าสุด ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ กับเงินชดเชย 400 วัน

6206-06-239-002-01

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

26 Jun, 2019

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

6ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED