มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 16 สัญญาเช่า และรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 16 สัญญาเช่า และรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ

***เป็นการจัดสัมมนากลุ่มเล็ก ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสอบถามข้อสงสัยกับวิทยากรได้อย่างละเอียดทุกข้อสงสัย***

1. แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจำแนกลักษณะของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน (Financial lease) หรือสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
2.เปรียบเทียบ สรุปหลักการของมาตรฐานการบัญชี (TAS) ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า และสรุปหลักการของ TFRS 16 – Leases
3. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า- การจัดประเภทสัญญาเช่า
- การรับรู้ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกเนื่องจากกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับการเช่า
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก
- แนวทางการประเมินการจัดประเภทของที่ดินและอาคารว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงานแต่ละรายการ ข้อพิจารณาที่สำคัญ
- หลักการปันส่วนให้กับที่ดินและอาคารตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินและสิทธิในอาคาร
- การบันทึกสัญญาเช่าตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4. สัญญาเช่าในงบการเงินของผู้ให้เช่า - ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินอย่างไร - การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรก - เกณฑ์การปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า - การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่เช่าที่เสื่อมสภาพ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการต่อรองและทำสัญญาเช่าการเงินของผู้ให้เช่า - การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
5. ผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลต่องบการเงิน
6. การบันทึกบัญชีการขายและเช่ากลับคืน (Sale - Leaseback) ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
7. ตัวอย่างการบันทึกรายการสัญญาเช่า ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต - TFRS 16 – Leases
8. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนแปลง การเก็บตัวเลขเพื่อปรับปรุงรายการย้อนหลัง การนำเสนอรายการในงบการเงิน
9. ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการนำ TFRS 16 มาใช้
10 .คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ 26 กันยายน 2562
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
(สุขุมวิท 11 BTS นานา)
เวลา 09.00-16.30 น.

(เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 09.00 น.)

สํารองที่นั่งทางเวปไซต์ http://www.ariya-seminar.com/index.php หรือ
โทร 02-090-2777

แฟ็กซ์ 02-090-2778
E-mail : seminar@ariyagroup.net
ลงทะเบียน

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 16 สัญญาเช่า และรายละเอียดในเชิงปฏิบัติ

6209-06-239-003-01

ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

26 Sep, 2019

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

6ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED