การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามมาตรฐาน TAS 12 (อัพเดท และกรณีศึกษา)

การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามมาตรฐาน TAS 12 (อัพเดท และกรณีศึกษา)

1. วิธีการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี TAS 12
2. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรที่กิจการต้องจัดทำ
3. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่างกันอย่างไรกับหลักการรับรู้รายการภาษีแบบเดิม มีสาระสำคัญอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา
4. จุดที่จะใช้ในการพิจารณาถึงประเด็นรายการที่จะเกิดเป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
5. หลักการพิจารณาว่าภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดขึ้น นำไปสู่การรับรู้รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
6. วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่นักบัญชีต้องทราบ
- อัตราภาษีที่ต้องใช้ในการคำนวณ
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องนำมาพิจารณาเช่น ผลขาดทุนสะสม
7. วิธีการบันทึกรายการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินต้องทำอย่างไร 
8. รายการที่ต้องรับรู้เป็นภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ต้องปฏิบัติอย่างไร
9. ฝึกวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีผ่านกรณีศึกษา

ลงทะเบียน

การจัดทำภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตามมาตรฐาน TAS 12 (อัพเดท และกรณีศึกษา)

6211-06-239-004-01

ดร.ศิรดา จารุตกานนท์

22 Nov, 2019

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

6ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED