บทความ...วิธีอัตรากำไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม Transactional Net Margin Method : TNMM

บทความ...วิธีอัตรากำไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม Transactional Net Margin Method : TNMM

บทความนี้ได้ถอดความโดย

คุณผกาพร หวังพึ่งพุทธ 

คุณสุชาดา โชติธรรมนาวี

คุณดวงพร ภพพินิจ
ลงทะเบียน

บทความ...วิธีอัตรากำไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม Transactional Net Margin Method : TNMM

30 Nov, -0001

00:00

0ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED