อัพเดทกฎหมายใหม่ สําหรับแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.50)สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี 2560

อัพเดทกฎหมายใหม่ สําหรับแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.50)สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี 2560

อัพเดทกฎหมายใหม่ สําหรับแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.50)สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี 2560
ท่ีต้องยื่น แบบภายใน 31 พฤษภาคม 2561

1. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฏหมายใหม่

2. เงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
3. รายจ่ายต้องห้ามตาม ม.65 ตรี

4. รายจ่ายท่ีหักได้เพิ่มจากปกติ

5. รายจ่ายท่ีได้จ่ายเพื่อการลงทุน (ขยายเวลา)

6. รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา

7. รายจ่ายส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการศึกษา

8. รายจ่ายเพื่อการฝึก อบรมสัมมนา

ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt
ระเบียบกรมสรรพากรในเรื่องการจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ทิศทางกฏหมาย 2561 Transfer Pricing ตามมติครม 3 ม.ค. 61
31 ม.ค. 61 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างมาตรการป้องกันการกําหนดโอน transfer pricing

วัน 10 มี.ค. 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
(สุขุมวิท 11 BTS นานา)
เวลา 09.00-16.30 น.

(เริ่ม ลงทะเบียน 08.00 น. ปิดรับลงทะเบียน 09.00 น.)

สํารองท่ีนั่ง
โทร 02-090-2777

แฟ็กซ์ 02-090-2778

E-mail : seminar@ariyagroup.net

ลงทะเบียน

อัพเดทกฎหมายใหม่ สําหรับแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.50)สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี 2560

6103-06-239-001-

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

10 Mar, 2018

09:00

The Ambassador Hotel Bangkok

6ชั่วโมง 6 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 เลขที่บัญชี 639-2-12007-4

ข้อมูลผู้เข้าอบรม สำหรับจัดทำเอกสารรับรองการเก็บชั่วโมง


© 2018 ARIYA ALL RIGHTS RESERVED